”Varje individ är unik, och behöver också sin unika lösning för att fungera som allra bäst”

På en arbetsplats finns individer med olika resurser och egenskaper. Många företag brottas med medarbetare som inte fungerar optimalt i sin yrkesroll på sin arbetsplats. Alla reagerar olika på t.ex. stress, förändringar och krav. Det kan innebära en risk för stor sjukfrånvaro, utanförskap, minskad produktivitet eller psykisk ohälsa.

På en arbetsplats där alla ges rätt förutsättningar och mår bra så kan varje medarbetare nå sin fulla potential.

INDA.NU erbjuder:

Individuell kartläggning/utredning

Arbetsförmågebedömning/utredning vid t.ex. arbetsrelaterad ohälsa
Kartläggningssamtal
Evidensbaserade bedömningsinstrument
Arbetskravsanalys och funktionsbedömning
Tjänsten utmynnar i en samlad bedömning och förslag på åtgärder.

Anpassning av arbetsmiljö/arbetsuppgifter

Implementering av föreslagna åtgärder efter genomförd individuell kartläggning/utredning

Omställning

Kartläggning av styrkor och stödbehov utifrån evidensbaserade bedömningsinstrument
Vägledning till karriärbyte när alla möjligheter är prövade utan önskvärt resultat hos befintlig arbetsgivare

KBT/Stödsamtal

Individuella stödsamtal i processer med medarbetare. Syftet är att stödja medarbetare i förändringsprocesser, att se möjligheter, stärka självförtroende hos individen och skapa mål inför framtiden
För medarbetaren är det en fördel att ha en egen stödjande kontakt under processen

Handledning till personal på olika nivåer i organisationen

Erbjuds individuellt eller i grupp
Handledningen avser specifik situation eller problematik på arbetsplatsen
Förbereda och underlätta för medarbetaren vid exempelvis organisationsförändringar eller medarbetarsamtal
Välkommen att kontakta oss!